• Karriereveilederen respekterer den veiledningssøkendes personlige verdighet. Karriereveilederen møter den veiledningssøkende med den holdning at hvert enkelt menneske er kompetent, selv vet hva som er riktig, har mulighet til å forandre seg, kan gjøre egne valg og ta ansvar for disse.
  • Veilederen skal allikevel, innenfor rammen av respekt, søke å utfordre den veiledningssøkende til å reflektere over sine muligheter og valg.
  • Karriereveilederen har alltid den veiledningssøkendes perspektiv i fokus. Karriereveilederen vil være oppmerksom på kompleksiteten i den veiledningssøkendes liv og vil søke å forstå personens situasjon sett ut i fra hans/hennes ståsted.
  • Karriereveilederen vet at veiledningssamtalen kan berøre den veiledningssøkendes liv ut over samtalen og vil derfor være oppmerksom på konsekvensene av en veiledningssamtale og på den veiledningssøkendes mulige sårbarhet. Karriereveilederen vil være bevisst på den makt og påvirkningsmulighet som ligger i ulike veiledningsmetoder og strategier.
  • Karriereveilederens lojalitet ligger alltid hos den veiledningssøkende. Derfor er veiledningen fri og uavhengig i forhold til andre menneskers, institusjoners eller arbeidsgiveres interesser. Karriereveilederen er også oppmerksom på mulige habilitetsproblemer, og vil ta konsekvensen av dette når det er nødvendig.
  • Den veiledningssøkende skal bli møtt på et fordomsfritt grunnlag. karriereveilederen er i størst mulig grad bevisst sine egne verdioppfatinger og holdninger og vil avstå fra å gi råd om eller påvirke mot bestemte valg, planer eller holdninger som er i overensstemmelse med hva karriereveilederen eller andre mener, men ikke med det den veiledningssøkende står for.
  • Karriereveilederen skal kjenne grensene for sin egen veilederkompetanse og vil vise til andre personer eller profesjoner når det er nødvendig for å ivareta den veiledningssøkende. Veilederen skal ikke gå inn i en terapeutisk eller behandlende rolle. Veilederen skal bevare en ren profesjonell relasjon til den som veiledes.
  • Karriereveilederens leder og den enkelte veileder har sammen ansvar for at veilederen er kompetent, profesjonell og faglig trygg. Karriereveilederen er forpliktet til å vedlikeholde og utvikle sin profesjonelle kompetanse og til å søke å bli en bedre karriereveileder.
  • En karriereveiledningssamtale er en fortrolig samtale og veilederen er bundet av en selvpålagt taushetserklæring. Verken informasjon om den veiledningssøkende eller innholdet i samtalen vil bli videreformidlet til utenforstående uten samtykke.
  • En karriereveileder ansatt på et av karrieresentrene i Karriere Agder er forpliktet av disse etiske retningslinjene og gjør bevisst bruk av dem i veiledningen. I tilfeller der veilederen er i tvil om etiske spørsmål i forbindelse med veiledning, skal denne søke råd hos kolleger eller leder.

 

Gro Bråten
Leder

Karriere Kristiansand

 

 

man tir ons tor fre lør søn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31