[set your custom text in plugin parameters] test test  test test

Offentlig utvalg om karriereveiledning

Kongen i statsråd oppnevnte i vår et offentlig utvalg som skal utrede hvordan den livslange karriereveiledningen kan styrkes. Les mer om utvalget her.
Utvalget skal presentere sin rapport våren 2016. I forbindelse med dette har vi ved Karriere Kristiansand kommet med et inspill til ekspertutvalget om livslang karriereveiledning.

Pressemelding:

Karriereveiledning er folkehelse; det forebygger!

Vi vet det gjør noe med folk å være i en usikker jobbsituasjon, være lenge sykemeldt, være ungdom og ikke ha noe å gå til eller å være misfornøyd i den jobben man har. Det kan også være utfordrende å skulle finne sin første jobb etter fullført utdanning eller å orientere seg i et nytt lands utdanningssystemer. Noen har fått ny familiesituasjon som det må tas hensyn til, mens andre er senior og skal avslutte sitt lønnsarbeidsliv.

At det nytter med karriereveiledning, slås fast i fire nye undersøkelser fra Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk (VOX), som ble publisert i juni 2015. Undersøkelsen ser på behov, utbytte og betydningen av karriereveiledningen ved de fylkeskommunale karrieresentrene i landet. For eksempel sier 39 % av dem som fikk jobb eller byttet til ny jobb i etterkant av karriereveiledning, at det hadde sammenheng med veiledningen de fikk. Av dem som hadde en endring i utdanningssituasjonen, opplevde 62 % en tilsvarende sammenheng. Samtidig meldes det om økende behov for veiledning, der en av fire voksne rapporterer om behov for karriereveiledning for å kunne møte endringer bedre.

Karriere Kristiansand har i første halvår 2015 en økning i antall henvendelser på 34 % fra samme periode i fjor. Vi er glad for å kunne bidra overfor den enkelte i å orientere seg i utfordrende perioder i livet. For noen handler det om informasjon om utdanningsmuligheter eller jobbmuligheter, andre ganger fungerer vi som en refleksjonspartner og motivator overfor de som ønsker veiledning. Det å bli klar over egen kompetanse, styrker og muligheter kan være et viktig bidrag for å ta gode valg i de periodene vi må gjøre endringer i livene våre, uttaler leder Gro Bråten ved Karrieresenteret i Kristiansand

Vår kollega Laila Lund Ohnstad publisert i dansk veilederblad:


Laila begynte høsten 2014 på en master i karriereveiledning. Det er et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen, og Laila er en av deltakerne på det første kullet som får denne utdanningen i Norge. Masterstudiet i karriereveiledning er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Deltakerne får videreutvikle sin forståelse ved å tilegne seg teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap.
Karriereveiledning etterspørres mer og mer; i utdanningssektoren, på karrieresentrene, i Nav og i attføringsbedrifter. God karriereveiledning krever kompetanse til å arbeide med personer, grupper, organisasjoner og samfunn. Høy kompetanse bygger på forskning og profesjonell kunnskap.
Deltakerne må levere inn flere oppgaver underveis. Den første oppgaven Laila leverte inn, fikk hun så god tilbakemelding på at den nå er publisert i det danske tidsskriftet Vejlederforum:

Et Focaultsk blik på karrierevejledning
Hvorfor lægges der så stor vægt på læring af karrierefærdigheder, når politik for karrierevejledning udformes både nationalt og internationalt? Hvad lægges der mindre vægt på? Og hvilket indhold kunne man alternativt formidle fra myndighedernes side?

Laila Lund Ohnstad, der er karrierevejleder og masterstudent i karriereveiledning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, tager Focault i hånden, når hun stiller skarpt på de spørgsmål i sin artikel Et blikk på CMS med Focaults lupe på Vejlederforums Vidensdeling.
Artikkelen er lagt ut på vejlederforum.dk.

Både Dosent Lars Gunnar Lingås, Professor Peter Plant og 1. Amanuensis Roger Kjærgård ved masterutdanningen i Karriereveiledning ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold er stolt av Laila Lund Ohnstad.
De sier videre: "Hun representerer det en masterutdanning gjerne ønsker, - at studentene publiserer fagtekster. Spesielt hyggelig er det at artikkelen også spres utenfor landets grenser, til det danske Vejlederforum.
Så, fortsett med dette, Laila," kommer det samstemmig fra Lingås, Plant og Kjærgård ved masterutdanningen i Karriereveiledning.

Vi på Karrieresenteret i Kristiansand er veldig glad for å ha en så dyktig kollega, og sier også: fortsett med dette!

Trykk her for å lese artikkelen i sin helhet i PDF.

Karrieresenteret var med på å arrangere et vellykket seminar om rekruttering av jobbsøkere med utenlandsk bakgrunn.

Onsdag 17.april var 80 personer til stede på seminaret på UIA.
Deltakerne fikk høre mange interessante innlegg,
først innlegg fra Viggo Hannås fra NAV Vest-Agder om utviklingen på arbeidsmarkedet og behovet for arbeidsinnvandring på Sørlandet.

 

Deltagerne fikk høre om erfaringer fra jobbsøkerprosesser. Vi fikk høre innlegg fra Magdalena Godek.
Hun er i dag kontorsjef ved HMI Haugland Miljøinnredning AS. Hun kom med ferdig utdanning fra Polen,
og fortalte hvordan det hadde gått for henne å få jobb.
Vi fikk også møte Ildar Akhmetov, han er en ung mann fra Ukraina som kom til Norge høsten 2011
og har nå tatt sin master på UIA.

 

Merethe Konningen fra IKEA og fylkestannhelsesjef Terje Andersen fortalte om erfaringen med rekruttering av utenlandsk arbeidskraft.

Fædrelandsvennen 06.11.12

Åse Helene startet med veiledning hos oss,
der vi hjalp henne å planlegge et løp frem mot fagbrev i strikkefaget.
Vi gratulerer henne med lærlingplass og ønsker henne lykke til videre.
(Trykk på bilde under for å lese artikkelen i full størrelse.)

Kristiansand avis

Karriere Kristiansand var i Kristiansand avis torsdag 13.09.12.
Flott artikkel! For å lese artikkelen kan du trykke på bilde under, eller lese stykket i e-avisa på side 19 her.